Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "GTC") zijn van toepassing op alle contracten tussen Blockmine Data GmbH, vertegenwoordigd door de algemeen directeur Ricardo Leone, Magirus-Deutz-Straße 12, 89077 Ulm (hierna "wij" of "ons") en u, onze klant (hierna "klant"), Via onze website of op andere manieren. Ons aanbod is uitsluitend aan ondernemers in overeenstemming met § 14 para. 1 BGB, die handelt in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten bij het sluiten van de overeenkomst.
1.2 De bijzondere afspraken die worden gemaakt in het kader van het tussen u en ons gesloten verkoopcontract vloeien voornamelijk voort uit deze verkoopvoorwaarden, onze schriftelijke orderbevestiging en onze verklaring van aanvaarding.
1.3 De geldige versie van de GTC op het moment van sluiting van het contract is altijd bepalend voor het sluiten van het contract. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties, zelfs als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
1.4 Wij aanvaarden geen afwijkende voorwaarden van de klant, ook al hebben we niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen de opname.
1.5 Onze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op contracten met ondernemers in overeenstemming met § 14 BGB.

§ 2 Afsluiting van het contract
2.1 Contracten kunnen worden gesloten via onze website of via een aanbod en de acceptatie ervan. In dit geval wordt het contract gesloten met de aanvaarding van het aanbod door de aanbestedende partij. De bepalingen van het individuele contract hebben voorrang op deze algemene voorwaarden, maar deze voorwaarden zijn ook van toepassing op contracten die buiten de website tot stand komen door aanbod en acceptatie.
2.2 Bij het afsluiten van een contract op de website gelden de volgende voorwaarden: De presentatie en promotie van artikelen op onze website vormt geen juridisch bindend verkoopaanbod.
2.3 Door een bestelling te plaatsen via de website en te klikken op de knop "bestelling met betalingsverplichting", dient u een bindend aankoopaanbod in. U bent door deze laatste gebonden voor een periode van twee (2) weken na de bestelling; dit laat uw wettelijke herroepingsrecht onverlet.
2.4 We bevestigen de ontvangst van uw bestelling op onze website onmiddellijk per e-mail. Deze e-mail vormt echter geen bindende aanvaarding van uw bestelling, tenzij we uitdrukkelijk verklaren dat de bestelling in deze e-mail wordt aanvaard.
2.5 Een contract wordt pas gesloten als wij uw bestelling bevestigen door middel van een verklaring van aanvaarding per afzonderlijke e-mail (orderbevestiging) of door de bestelde artikelen. De contracttekst, bestaande uit uw bestelling, de algemene voorwaarden en onze orderbevestiging, wordt u toegestuurd met de orderbevestiging of in een aparte e-mail, maar uiterlijk bij aflevering van de goederen, op een duurzame gegevensdrager.
2.6 Wij accepteren alleen bestellingen voor leveringen in het buitenland boven een bepaalde minimale bestelwaarde. De exacte minimale bestelwaarde is te vinden in onze prijsinformatie op de website.
2.7 Indien de levering van de door u bestelde goederen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de betreffende goederen niet op voorraad zijn, zullen wij afzien van een verklaring van aanvaarding. In dit geval wordt geen contract gesloten. Wij zullen u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en zullen elke reeds ontvangen vergoeding onmiddellijk terugbetalen.
2.8 De taal van het contract is Duits.

§ 3 Leveringsvoorwaarden en reservering van vooruitbetaling
3.1 De leveringstermijn begint bij ontvangst van de volledige betaling.
3.2 Tenzij anders overeengekomen, is de leveringstermijn 30 werkdagen.
3.3 De levering wordt alleen uitgevoerd na bevestiging van ontvangst van de betaling.
3.4 Blockmine Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, levert de hostingservice en treedt op als een directe aannemer voor hostingcontracten. In geval van aankoop van hardware met hosting, wordt het rechtstreeks aan het hostingcentrum geleverd. Als de levering aan een datacenter buiten de EU gebeurt, wordt een netto-factuur uitgegeven. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra deze is ontvangen door de hostingpartner. Het hostingcontract wordt afzonderlijk gemaakt door de hostingpartner en binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling op de website verzonden. Als de klant dit contract niet ondertekent, behouden wij ons het recht voor om rechtstreeks aan de klant te leveren. In dit geval is de klant verplicht verzendkosten en btw te betalen.

§ 4 Prijzen en verzendkosten
4.1 Alle prijzen vermeld op onze website zijn nettoprijzen waaraan de wettelijke btw en eventuele verzendkosten worden toegevoegd.
4.2 Verzendkosten worden vermeld in de prijsinformatie op onze website. De totale prijs inclusief BTW en verzendkosten wordt ook weergegeven in het besteloverzicht voordat de bestelling wordt verzonden. Eventuele douanekosten of andere kosten voor internationale zendingen zijn voor rekening van de klant.
4.3 Als wij uw bestelling in meerdere deelleveringen uitvoeren, gelden de verzendkosten alleen voor de eerste deellevering. Als u echter uitdrukkelijk gedeeltelijke leveringen wilt doen, worden de verzendkosten in rekening gebracht voor elk van deze leveringen.

§ 5 Betalingsvoorwaarden, afwikkeling en inhoudingsrecht
5.1 Betalingen op onze website kunnen worden gedaan via bankoverschrijving, creditcard en cryptocurrency. Alle betalingstransacties worden uitgevoerd in strikte overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. Alle betalingsinformatie wordt in gecodeerde vorm verzonden om de veiligheid te waarborgen.
5.2 U hebt het recht om onze claims te compenseren als uw tegenvorderingen wettelijk of onbetwist zijn. Mogelijk hebt u ook recht op compensatie als u claims voor gebreken of tegenvorderingen uit hetzelfde verkoopcontract doet gelden.
5.3 Als koper kunt u alleen een retentierecht uitoefenen als uw tegenvordering rechtstreeks voortvloeit uit hetzelfde verkoopcontract.

§ 6 Reservering van titel
De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle claims van de contractuele relatie volledig zijn betaald. U hebt het recht om de gereserveerde goederen door te verkopen binnen het toepassingsgebied van uw bedrijfsvoering, op voorwaarde dat u ervoor hebt gezorgd dat de aan u verschuldigde vorderingen aan ons worden overgedragen in overeenstemming met de volgende bepalingen. In het geval van een doorverkoop van de gereserveerde goederen, wijst u ons de vorderingen die voortvloeien uit de wederverkoop tegen uw klanten al toe tot het bedrag van onze vorderingen. Deze opdracht is van toepassing ongeacht of de gereserveerde goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. Ook na de opdracht blijven ze bevoegd om de claim te innen. Onze autoriteit om de claim zelf te innen, blijft onaangetast. We zullen de vordering echter niet innen zolang u aan uw betalingsverplichtingen voldoet uit de geïnde opbrengsten, niet in gebreke bent gebleven en met name geen aanvraag tot insolventieprocedure is ingediend of de betaling is stopgezet.

§ 7 Commercieel gebruik
Door de producten te kopen die op onze website worden aangeboden, bevestigt en verklaart u dat ze uitsluitend voor commerciële doeleinden worden gebruikt en niet voor privé-of persoonlijke doeleinden.

§ 8 Garantie
8.1 Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor materiële en juridische gebreken van de geleverde artikelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder § 434 ff. BGB. Voor ondernemers is de garantieperiode 12 maanden, te beginnen met de overdracht van de goederen.
8.2 U bent verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk te controleren op duidelijke gebreken en onmiddellijk te melden. Hetzelfde geldt voor verborgen defecten die later zijn ontdekt. Schendingen van uw onderzoeksplicht en kwijtschelplicht leiden tot uitsluiting van garantieclaims.
8.3 Naast de claims als gevolg van materiële en juridische gebreken in overeenstemming met Para. 1, kunnen er garanties worden verleend door ons of de fabrikanten van bepaalde artikelen. De bijzonderheden van de reikwijdte van deze garanties worden bepaald door de respectieve voorwaarden van de zekerheid die aan de artikelen kunnen worden gehecht.
8.4 Als de hashrate van het aan u geleverde product minder is dan afgesproken, wordt het verschil terugbetaald volgens het tarief van €/TH.

§ 9 Aansprakelijkheid en disclaimers
9.1 In overeenstemming met de wettelijke bepalingen zijn wij zonder beperking aansprakelijk voor schade die is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid. Aansprakelijkheid heeft betrekking op alle gevallen van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid voor schade of vergoeding van nutteloze kosten.
9.2 In andere gevallen, tenzij hieronder anders vermeld, zijn wij alleen aansprakelijk bij schending van een essentiële contractuele verplichting (hoofdverplichting). Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid onderworpen aan de verordening in para. 3, uitgesloten.
9.3 Onze aansprakelijkheid is onbeperkt in geval van schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Hetzelfde geldt voor vorderingen op grond van de Wet productaansprakelijkheid, ongeacht de bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid.
9.4 De in de leden 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing op onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers als er rechtstreeks vorderingen tegen hen worden gemaakt.
9.5 Voor gebreken veroorzaakt door de hardware of software die u gebruikt, verouderde stuurprogramma's of onjuiste werking van de hardware, is onze aansprakelijkheid uitgesloten.
9.6 We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vertragingen bij de levering veroorzaakt door de fabrikant of overmacht, inclusief maar niet beperkt tot oorlog, staking, allerlei soorten natuurrampen, pandemieën of epidemieën en daarop gebaseerde overheidsopdrachten. U hebt geen recht op compensatie vanwege dergelijke vertragingen bij de levering.
9.7 U bent verplicht om de levering binnen 7 dagen na verzending te accepteren, tenzij u dit tijdelijk wordt verhinderd door uw schuld.
9.8 Als levering niet mogelijk is vanwege de redenen waarvoor u verantwoordelijk bent en de goederen door het transportbedrijf aan ons worden geretourneerd, draagt u de kosten voor de niet-succesvolle verzending.
9.9 Wanneer de goederen worden overgedragen aan het transportbedrijf, wordt het risico van onbedoeld verlies en verslechtering aan u overgedragen. In geval van verlies of beschadiging van de goederen op de transportroute, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het transportbedrijf.

§ 10 Auteursrechten
Ons bedrijf heeft het copyright van alle afbeeldingen, films en teksten die op onze website zijn gepubliceerd. Elk gebruik, reproductie, distributie of openbare weergave van deze materialen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden en kan juridische gevolgen hebben.

§ 11 Gegevensbescherming
Voor gedetailleerde informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door ons, verwijzen we naar onze uitgebreide gegevensbeschermingsverklaring, die beschikbaar is op onze website. Door onze diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de gegevensbeschermingsverklaring.

§ 12 Slotbepalingen
12.1 De klant mag alleen claims toewijzen op grond van dit contract met onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.
12.2 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder is de klant niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of toe te kennen. Elke opdracht of overdracht in strijd met deze sectie wordt als nietig beschouwd.
12.3 Dit contract is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake de internationale verkoop van goederen (CISG). Als u als consument de bestelling plaatst en uw gewone verblijfplaats in een ander land hebt op het moment van uw bestelling, wordt de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen van dat land niet aangetast door de in zin 1 uiteengezette rechtskeuze.
12.4 Als u een handelaar bent en uw vestiging in Duitsland hebt op het moment van de bestelling, wordt de plaats van vestiging van de verkoper bepaald als de exclusieve plaats van jurisdictie. In het geval dat u geen handelaar bent of uw vestiging buiten Duitsland heeft, zijn de wettelijke bepalingen inzake lokale en internationale jurisdictie van toepassing.

Status van de AGB juni 2023